Regulamin

 1. Rezerwacja usług świadczonych przez firmę Wrocławski Kompleks Szkoleniowy może nastąpić drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.
 2. Bez kosztowa anulacja szkolenia może nastąpić na 3 dni robocze przed wynajęciem sali.
 3. Po otrzymaniu formularza zamówieniowego należy go wypełnić i odesłać (drogą e-mailową na adres: biuro@wynajemsalwroclaw.pl) do 5 dni w celu zagwarantowania rezerwacji wynajmu sali.
 4. W salach oraz innych pomieszczeniach należących do firmy Wrocławski Kompleks Szkoleniowy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w wynajmowanej sali.
 6. Opłata za wynajem sali następuję poprzez opłatę faktury proformy najpóźniej na dzień przed wynajęciem sali bądź w dniu szkolenia na miejscu w obiekcie Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego
 7. Wynajmujący może skorzystać z usługi dodatkowej: serwisu kawowego i obiadowego za dodatkową opłatą.
 8. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
 9. Wrocławski Kompleks Szkoleniowy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu sali na 7 dni przed planowanym wynajmem bez podania przyczyny.
 10. Temat szkolenia nie może być związany z głoszeniem przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia, homofobia, treści dziecięcej pornografii). Podczas szkolenia uprzejmie zabrania się wnoszenia nagłośnienia puszczania głośnej muzyki. Zajęcia praktyczne, które obywają się w głośnej atmosferze są zezwolone po wcześniejszym ustaleniu i akceptacji Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego w innym przypadku nie stosowanie się regulaminu grozi przerwaniem szkolenia i opuszczeniem sali szkoleniowej.
 11. Wrocławski Kompleks Szkoleniowy może doliczyć karę finansową w kwocie 300zł za wnoszenie własnego cateringu na obiekt należący do wynajmującego.
 1. Wrocławski Kompleks szkoleniowy umożliwia przygotowanie prowadzonych zajęć w salach do 30min przed i 15min po zakończeniu szkoleń dla wykładowcy/trenera w innym przypadku będzie doliczana opłata za kolejną godzinę wynajmu.
 2. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z uczestnika. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

 1. Administrator Pana/Pani danych osobowych jest Wrocławski Kompleks Szkoleniowy Dulas , Kotowski Spółka Jawna ul. Racławicka 15-19, Wrocław ., wpisana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000469264. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Racławickiej 15-19. NIP: 899 274 51 20
 2. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
 3. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Zgłoszeń związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
  Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – biuro@wynajemsalwroclaw.pl
  Adres korespondencyjny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Wrocławski Kompleks Szkoleniowy ul. Racławicka 15-19, 53-149 Wrocław
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje mogące wywołać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;

  b) w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.

 8. Okres czasu, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu, w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę.
  Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane osób zapisanych w e-mailu na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat.
 9. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy

Szkolenie, konferencja, prezentacja
7 dni w tygodniu

Adres

ul. Racławicka 15-19, lok. 105, I p.
53-149 Wrocław

NIP: 899 274 51 20
REGON: 022182930
KRS: 0000469264

Posiadamy własny parking zamykany szlabanem + dodatkowo bezpłatny parking przed biurowcem Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego.

Dojazd: Z D.A/PKP dojście pieszo do Powstańców Śląskich przystanek Zaolziańska – tramwaj 7, 6, 15 , 17 , 31 w kierunku Sky Towera /przystanek końcowy: Hallera – przejście pieszo do obiektu Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego